Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας   Ι ΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ Α.Ε.  σε τακτική Γενική Συνέλευση την 6η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Π Φάληρο Νομού Αττικής, οδός Πέλοπος 33 και Μυκηνών 12 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1)       Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που λήγει 31/12/2017, μετά των έπ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .

2)       Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών και του υπογράφοντος λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της  χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017.

3)       Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση και προέγκριση καταβολής αμοιβών σε Μέλη του ΔΣ για τη νέα  εταιρική χρήση.

4)        Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να ακολουθήσουν τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου. Η κατάθεση των μετοχών για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται στο ταμείο της εταιρείας ή στον Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από αυτήν που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Π Φάληρο , 5 Ιουλίου 2018

 

 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Γούτας        

 

Σύνδεσμος Αρχείου: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ