Δικαιολογητικά


Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης  
Με τη προσκόμιση του οχήματος :
• Άδεια κυκλοφορίας
• Ταυτότητα
• Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
• Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)

Εκπαιδευτικά οχήματα ( Σχολών Οδηγών )   
Για τον έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος θα χρειαστείτε:

• Άδεια κυκλοφορίας
• Ταυτότητα
• Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
• Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
• Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
• Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
• Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τον έλεγχο του (δημόσια ΚΤΕΟ) ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ιδιωτικά ΚΤΕΟ)

 

Ταξί - Αγοραία

Πριν την πραγματοποίηση του τεχνικού ελέγχου Ε.Δ.Χ. οχήματος
προαπαιτείται:

• Αδεια κυκλοφορίας
• Ταυτότητα
• Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
• Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνεται μη οφειλή, ή οφειλή, ή διακανονισμός των ασφαλιστικών εισφορών κατά περίπτωση. Η υπεύθυνη δήλωση ως έντυπο, αλλά και παράδειγμα για την συμπλήρωση της παρέχεται από την γραμματεία των σταθμών μας.
• Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα
• Πιστοποιητικό CB (αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ)